REGULAMIN SERWISU WWW.PIERWSZAPOMOC-ONLINE.PL
 

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Regulamin serwisu www.bhponline.pl(dalej jako: "Regulamin") określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod ww. adresem (dalej jako: "Serwis") przez użytkowników (dalej jako "Użytkownicy").

1.2.    Usługodawcą Serwisu jest firma LUXCONTROL POLSKA, z siedzibą w Pile, przy ul. Chojnickiej 5/8 , NIP: 764-143-94-89, adres e-mail: biuro@bhponline.pl, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dniu 11 marca 2011 roku (dalej jako: "Usługodawca").

1.3.    Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm. http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-18-lipca-2002-r-o-swiadczeniu-uslug-droga-elektroniczna/ ).
 

II.    RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

2.1.    Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługi (dalej jako: "Usługi") polegające na:

a)    Udostępnianiu informacji (treści, filmów, zdjęć) o szkoleniach i usługach oferowanych przez Usługodawcę

b)    Możliwości zadeklarowania przez Użytkowników chęci zakupu szkoleń i/lub usług oferowanych przez Usługodawcę w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

c)    Możliwości złożenia przez Użytkowników Serwisu zamówienia na szkolenia i/lub usługi, świadczone przez Usługodawcę, na podstawie informacji handlowej zamieszczonej w Serwisie

c)    Umożliwieniu korzystania z zasobów wewnętrznych, przeznaczonych dla Użytkowników Serwisu, którzy dokonają zamówienia oferowanych produktów w Serwisie bądź skontaktują się z Usługodawcą poprzez formularz kontaktowy udostępniony w Serwisie

d)    Udostępnianiu informacji nt. Usługodawcy oraz prowadzonej przez niego aktywności.

2.2.    Treści znajdujące się w Serwisie, opisujące szkolenia i usługi oferowane przez Usługodawcę, stanowią informację handlową w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.

2.3.    Treści znajdujące się w Serwisie, opisujące szkolenia i usługi oferowane przez Usługodawcę, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2.4.    Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.

2.5.    Adres poczty elektronicznej podany w Serwisie dla jego Użytkowników i służący do przesyłania zapytań, wiadomości i zamówień to: a.soltys@luxcontrol.com.pl.

2.6.    Adres poczty elektronicznej wykorzystywany do obsługi Serwisu to: a.soltys@luxcontrol.com.pl.
 

III.    ZASADY DOSTĘPNOŚCI DO SERWISU ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1.    Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.

3.2.    Dostęp do zasobów wewnętrznych Serwisu, w tym do materiałów znajdujących się na platformie e-learningowej, posiadają wyłącznie upoważnieni przez Usługodawcę Użytkownicy.

3.3.     Zasoby wewnętrzne Serwisu udostępniane są na kontach, rejestrowanych automatycznie podczas składania zamówień na szkolenia.

3.4.    Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a)    Zastosowania przeglądarek: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari

b)    Strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości: 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024.

3.5.    W przypadku, gdy Użytkownik chce się skontaktować z Usługodawcą, korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie, musi posiadać aktualny adres e-mail.

3.6.    W przypadku, gdy Użytkownik chce dokonać zamówienia szkolenia i/lub usługi przez formularz zakupowy zamieszczony w Serwisie, musi posiadać aktualny adres e-mail.

3.7.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 

IV.    OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

4.1.    Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Usługodawcy.

4.2.    Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a)    korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b)    korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługującym im praw.

4.3.    W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3.1. lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3.2, Usługodawca ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody i usunięcia niewłaściwych treści.
 

V.    WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

5.1.    W przypadku wysłania przez Użytkownika zapytania drogą elektroniczną, zadeklarowania chęci zakupu bądź zamówienia przez formularz zakupowy szkoleń i/lub usług opisanych w Serwisie, Usługodawca zobowiązuje się do skontaktowania z Użytkownikiem w ciągu 48 godzin od otrzymania wiadomości/zamówienia na wskazany w Serwisie adres poczty elektronicznej.

5.2.    W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości/zamówienia w sobotę, niedzielę bądź dzień świąteczny, Usługodawca ma prawo skontaktować się z Użytkownikiem po upływie 72 godzin od otrzymania zamówienia.

5.3.    Przesłanie wiadomości/zamówienia na wskazany w Regulaminie adres poczty elektronicznej nie ma skutków wiążących i nie jest tożsamy z oświadczeniem pisemnym.

5.4.    Użytkownik, nawet po dokonaniu zamówienia określonych szkoleń i/lub usług, może zrezygnować z kontynuowania transakcji po uprzednim porozumieniu z Usługodawcą.

5.5.    Usługodawca może odmówić przerwania transakcji w przypadku, gdy Użytkownik kilkakrotnie składał zamówienia i rezygnował z ich realizacji.

5.6.    Usługodawca, po przyjęciu zamówienia na kształcenie online i skontaktowaniu się z Użytkownikiem, zobowiązuje się do udostępnienia na platformie e-learningowej kompletu materiałów niezbędnych do odbycia szkolenia w formie samokształcenia kierowanego.

5.7.    Na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Należny podkreślić, że jest to  termin minimalny do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, który nie może być ograniczony ani wyłączony.

5.9.    Użytkownik, który skorzystał z przedstawionej mu przez Usługodawcę oferty, zobowiązany jest dokonać płatności w wyznaczonych terminach:

- przed dostępem do szkolenia online,
- po otrzymaniu materiałów szkoleniowych, ale przed otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
- za usługi świadczone drogą elektroniczną - przed wysłaniem sporządzonych na zamówienie dokumentów.

 

VI.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

6.1.    Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

6.2.    Usługodawca zobowiązuje się do nieprzesyłania niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego Użytkownika, będącego osobą fizyczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

6.3.  Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, udostępniając w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

6.4.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku szkoleń i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.

6.5.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a)    jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników - w związku z korzystaniem z Serwisu - praw osób trzecich;

b)    szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;

c)    jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

6.6.    Usługodawca zobowiązuje się do niezamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym i nieetycznym.

6.7.    Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

 

VII.     ZASADY KORZYSTANIA Z WEWNĘTRZNYCH ZASOBÓW SERWISU

7.1.    Materiały szkoleniowe dostępne są na platformie e-learningowej bez ograniczeń do momentu pozytywnego zaliczenia egzaminu.

7.2.    Szkolenie kończy się egzaminem w formie testu, który składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru i jest nieograniczony czasowo.

7.3.    W przypadku niezaliczenia egzaminu za pierwszym razem, można do niego podchodzić kilkukrotnie - nie powoduje to naliczania dodatkowych opłat.

7.4.    Dane niezbędne do wystawienia Zaświadczenia uzupełnia samodzielnie Użytkownik przed przystąpieniem do egzaminu.

7.5.    Zaświadczenie, potwierdzające odbycie szkolenia wystawiane jest wyłącznie Użytkownikowi, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu.

7.6.    Zaświadczenie udostępniane jest w wersji elektronicznej (pdf) w Panelu Klienta oraz papierowej (płatna wysyłka).

7.7.    Aby otrzymać wersję papierową Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, należy skorzystać z formularza zamówienia w zakładce "Zaświadczenia". Wysyłki realizujemy 2 razy w tygodniu, we wtorki i piątki.

7.6.    Wewnętrzne zasoby Serwisu takie jak: elektroniczne faktury, uzyskane Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz dodatkowe materiały - dostępne są w Serwisie bezterminowo.

 

VIII.     ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU

8.1.    Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.

8.2.    Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.
 

IX.    REKLAMACJE

9.1.    Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: biuro@bhponline.pl

9.2.    Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.

9.3.    Zgodnie z art.561 k.c. stanowi, iż "Jeżeli kupujący - Użytkownik będący konsumentem zażądał wymiany  usługi albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, za żądanie to uznał za uzasadnione".

9.4.    W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

9.5.    Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

W przypadku nie uznania reklamacji przez Sprzedającego Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązania sporu zgodnie z Ustawą  z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823), na które Sprzedający wyraża zgodę. Podmiotem właściwym do prowadzenia takich postępowań jest Inspekcja Handlowa w Pile.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Kupujący może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR. http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 

X ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 10.1.    Ze względu na charakter produktów stanowiących przedmiot Umowy (świadczenie, które nie może zostać zwrócone) Kupujący - Użytkownik traci prawo do odstąpienia od tej Umowy lub jej rozwiązania, z chwilą uruchomienia materiałów szkoleniowych lub pobrania udostępnionych materiałów szkoleniowych, rozwiązania testu, pobrania certfyfikatu - zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 
10.2.    Kupującemu niebędącemu Konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w przypadku dokonania wpłaty za jej przedmiot.
 
10.3.    Kupujący - Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, o ile nie doszło do uruchomienia materiałów szkoleniowych lub pobrania udostępnionych materiałów szkoleniowych, rozwiązania testu, pobrania certfyfikatu - zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 
10.4.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący - Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie (e-mail, faks), w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.
 
10.5    Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.4 Działu X niniejszego Regulaminu, stanowić będzie podstawę do wystawienia korekty faktury VAT dotyczącej zakupu szkolenia oraz zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego. Zwrot środków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od dnia, w którym wystawiona zostanie korekta faktury zakupu szkolenia, przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty w pierwotnej transakcji.
 
10.6.   Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 3 Działu VI niniejszego Regulaminu, nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w przypadku, gdy podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Wydawcy wyraził on zgodę na rozpoczęcie wykonywania Umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem 14-dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od Umowy.

10.7.    Kupującemu – Użytkownikowi prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku szkolenia niewykorzystanego w terminie, o którym mowa w dziale VII pkt 7.7.


XI.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.    Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje oraz materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących.

11.2.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

11.3.    Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

11.4.    Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 

XII.      OCHRONA DANYCH

12.1.  Sposób przetwarzania danych osobowych określają regulacje prawne, takie jak rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tak zwane RODO. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

12.2.   Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.

12.3.  Niniejszym Regulaminem został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a także w zakresie, w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.
 

XIII.      PŁATNOŚCI - OPERATOR KART PŁATNICZYCH BLUE MEDIA S.A.

13.1.   Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.   

13.2.   Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
Visa
Visa Electron
Mastercard
MasterCard Electronic
Maestro

13.3.  Zwrot środków

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

13.4. Czas realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 

XIV.      PŁATNOŚCI - OPERATOR KART PŁATNICZYCH PAYPRO S.A.

13.4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

XV.      POZOSTAŁE REGULAMINY I KLAUZULE

RODO - dokument PDF - zapoznaj się z tekstem

KLAUZULA INFORMACYJNA - dokument PDF - zapoznaj się z tekstem

PRAWA AUTORSKIE - dokument PDF - zapoznaj się z tekstem

KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO  - dokument PDF - zapoznaj się z tekstem

 

XVI.      DOKUMENTY DO POBRANIA

  1. Formularz reklamacyjny - otwórz i pobierz
  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - otwórz i pobierz
  3. Ustawa o prawach konsumenta - otwórz i pobierz
  4. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy - otwórz i pobierz

Przypominamy jednocześnie adres poczty elektronicznej Luxcontrol Polska do kontaktu z Klientami: biuro@luxcontrol.pl